نگرانی های بهداشتی وپیش نزدیکی یک بچینگ پلانت بتن زندگی