تجزیه و تحلیل امکان سنجی برای دفتر خاطرات در نیجریه