نصب و استقرار یک محور چرخ دنده جناحی از یک آسیاب توپ